جوکای دو کاراته

ترکیبی از جودو و بوکس و کاراته وکشتی کج

جوکای دو کاراته

ترکیبی از جودو و بوکس و کاراته وکشتی کج

قسمت‌های مختلف دست
قسمت‌های مختلف دست

طریقه سیزار در جوکای دو کاراته
سی زار

طریقه صحیح گره زدن کمربند در کاراته
گره زدن کمربند