جوکای دو کاراته

ترکیبی از جودو و بوکس و کاراته وکشتی کج

جوکای دو کاراته

ترکیبی از جودو و بوکس و کاراته وکشتی کج

جوکای دو کاراته

کاراته دو

کانچو دهنوی

کانچو دهنوی

شیهان محمدی

شیهان محمدی

شیهان رضوی (دبیر فقید سبک)

شهید رضوی